Online ziyaretçi: 77


Soru & Cevap


İsim Naci KARAKOÇ
İl HAKKARİ/şemdinli
Belediye DERECİK bELEDİYESİ
Belediyedeki Görevi Yazı İşleri Müd. V.
Dergi Abonesi Evet
Konu 657 Hakkında
Soru 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6495 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 9. maddesinin b fıkrası uyarınca memur kadrolarına ataması yapılacak olan sözleşmelilere 657 sayılı kanunun 54. 55.56 ve 57. madde hükümleri uygulanacakmı?Saygılarımla iyi çalışmalar.
Cevap Değerli abonemiz, 6495 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 657 sayılı DMK’na eklenen geçici 41 madde hükmüne göre 25.06.2013 tarihi itibariyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personele istisnaen memuriyete geçiş hakkı sağlanmaktadır. Hatta, sözleşmeli personelin memur olabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde aranan genel şartları taşımaları ve memur olabilme leri için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri şart koşulmuştur. Bir istisnası da sözleşmeli personel olarak kurumlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin intibaklarında değerlendirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bir diğer istisnai durumları da bu kanundan dolayı memuriyete geçirilenler beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacaktır. Memur olmaya engel bir durumu olmayarak ataması yapılan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54, 55, 56 ve 57. madde hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ancak anılan kanunun 54 üncü maddesinin son fıkrası ile geçici 41. madde hükmü arasında çelişki gözden kaçmamaktadır. 54’üncü maddede adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olamayacağı ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılmayacağı belirtilmiştir. Oysa 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile getirilen düzenleme ile 657 s.DMK’nun geçici 41’nci maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel kadrosundan memur kadrosuna geçirilenlerin beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacağı hükmü bağlanmıştır. Nakil konusunda son düzenlemeye uygun işlem yapılması gerektiği görüşündeyiz. Ancak konunun bir yasal düzenleme ile çözümlenebileceği düşünülmektedir. En azından Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından konunun bir Tebliğ’le aydınlatılmasının gerektiği değerlendirilmektedir. Memuriyete ataması yapılan sözleşmeli personel bundan böyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur statüsünde yer aldıklarından hizmet şartları, atanmaları, yetiştirilmeleri, ilerlemeleri, yükselmeleri, ödevleri, hak ve yükümlülükleri, sorumlulukları, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarına ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili bütün hükümlerine ve uygulama yönetmeliklerine tabi olacakları görüşündeyiz.
Cevaplayan Mihder
Soru Tarihi 13.08.2013 09:48
Cevap Tarihi 19.08.2013 12:03
Web Uygulama : MTY Bilişim - Belediye Başkan Adayları - Milletvekili Adayları